შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზოლში გავრცელებული რაპანას Rapana thomasiana Grosse (Mollusca, Gastropoda) ბიომეტრიის საკითხები

Main Article Content

N. Falavandishvili

Abstract

ჩვენს მიერ შავი ზღვის რაპანას ბიოეკოლოგიის კვლევის სხვა საკითხებთან ერთად, შეისწავლებოდა მოლუსკის ბიომეტრია. დადგინდა, რომ რაპანას სხვადასხვა კომპონენტის - ნიჟარის, ტოტალური, ნედლი და მშრალი წონების ნიჟარის სიგრძესთან დამოკიდებულება ატარებს სეზონურ ხასიათს სხვადასხვა ზომით კლასში, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც გარემოს ეკოლოგიური ფაქტორებისგან, ისე მოლუსკის ბიოლოგიური თავისებურებებით.

Published: Dec 4, 2022

Article Details

Section
Ecology of the Black Sea